Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, vežba broj 5: Snimanje karakteriska nelinearnih elemenata pomoću osciloskopa

2020-01-06T03:51:54Z (GMT) by Pejovic, Predrag

Vežba se sastoji iz dva dela. U prvom delu vežbe se vrše merenja karakteristika magnetskih komponenata sa feromagnetnim jezgrima. Na primeru dva jezgra će biti snimljena karakteristika magnećenja pri različitim amplitudama i frekvencijama pobudnog signala i na osnovu snimljenih dijagrama će biti nacrtana normalna kriva magnetizacije i zavisnost gubitaka u jezgru od maksimalne vrednosti magnetizacione struje i maksimalne vrednosti fluksa u jezgru. Takode, na primeru jednog jezgra će biti prikazano merenje zavisnosti inkrementalne medusobne induktivnosti od jednosmerne struje polarizacije pobudnog namotaja jezgra. Ovaj deo vežbe je dominantno zasnovan na pokretanju odgovarajućih programa koji merenja vrše, a od studenata se očekuje da sagledaju i razumeju dobijene rezultate.

2Drugi deo vežbe se sastoji iz povezivanja tri nelinearna rezistivna kola i snimanja njihovih prenosnih karakteristika. Karakteristike će biti snimane pri različitim frekvencijama, sa ciljem da se sagleda do koje frekvencije se kolo može smatrati za rezistivno. U ovom delu vežbe naglasak je na samostalnom povezivanju kola koje studenti vrše.

Očekuje se da posle uspešno odradene vežbe studenti steknu dublje razumevanje feromagnetskih materijala i ovladaju metodama merenja njihovih parametara. Studenti će unaprediti svoje veštine u povezivanju električnih kola i snimiće karakteristike tri jednostavna nelinearna rezistivna kola. Takode, biće u prilici da sagledaju ograničenja pretpostavke da je odredeno kolo rezistivno.