PyFstat-v1.1.2

2018-04-23T04:45:08Z (GMT) by Ashton

Version v1.1.2 of PyFstat

https://gitlab.aei.uni-hannover.de/GregAshton/PyFstat