Robinia pseudoacacia L. (BR0000010880715)

2019-07-24T13:26:31Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.