Robinia pseudoacacia L. (BR0000011732037)

2019-07-24T13:26:26Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.