Robinia pseudoacacia L. (BR0000011982807)

2019-07-24T13:26:27Z (GMT) by Meise Botanic Garden
Belgium Herbarium image of Meise Botanic Garden.