The importance of trees outside forests, balks and vegetation strips for climate change adaptation - Znaczenie zadrzewień, miedz, pasów roślinności w adaptacji do zmian klimatu

2019-12-20T01:18:08Z (GMT) by Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Projekt "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności" realizowany w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2019 przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja", finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i integracja środowisk mających największy wpływ na dzia- łania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów wodnych i przywracania równowagi środowiska przyrodniczego. Projekt będzie realizowany na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Skierowany jest do podmiotów szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz ochronę bioróżnorodności oraz decydentów samorządowych, organizacji i społeczności lokalnych. Ma umożliwić współpracę, przekazywanie dobrych praktyk i mobilizować środowiska do działań adaptacyjnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym. Zaplanowane działania wykorzystują doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji projektów pn. " Mała retencja, duża sprawa" "Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu" oraz "Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu