Rajapuri, Satara dst., Maharashtra. Cluster of hero-stones

2020-01-04T05:34:40Z (GMT) by Anon.

Cluster of hero-stones nearby Shri Kartik Swami shrine.