Екологічний базис тшинецького культурного кола / Ecological base of Trzciniec cultural circle

2017-09-01T00:00:00Z (GMT) by Lysenko Sergey

Тшинецьке культурне коло (ТКК) – група спорідених археологічних культур пізнього бронзового віку лісо-

вої та лісостепової зони Східної Європи. Охоплює територію від басейну Одера на заході до басейна Десни на

сході, від Прибалтики на півночі, до межі правобережного лісостепу та степу на півдні. Ареал ТКК розподіля-

ється на Західний (басейн Балтійського моря) та Східний (басейн Чорного моря) масиви. До західного масиву

відноситься тшинецька культура, до східного – комарівська та сосницька культури. Відповідно до системно-

го зв’язку між культурою та вміщуючим ландшафтом відрізняються лісова та лісостепова лінії розвитку ТКК.

Перша пов’язана із низинними ландшафтами (Великопольско-Куявська низина, Мазовія, Прибалтика, Україн-

ське, Білоруське та Брянське Полісся), друга – із підвищеними (Прикарпаття, Волинська, Подільська, Придні-

провська височини). У східному ареалі ТКК лісовій лінії розвитку відповідає сосницька культура, а лісостеповій –

комарівська.

На межі 3-2 тис. до н.е. дослідники палеоклімату південноруських степів відмічають максимум субборе-

альної аридизації, яка в другій чверті – середині 2 тис. до н.е. змінюється кліматичним оптімумом субборе-

алу – зволоження, зменшення континентальності клімату. Комплексні палеогеографічні (палеопедологічні,

палінологічні, ландшафтні, геофізичні, археозоологічні, палеоботанічні, дендрологічні) дослідження пам’яток

доби бронзи – раннього залізного віку на території Північної України та Білорусії дають змогу співставити ко-

ливання клімату у східному ареалі ТКК та їх наслідки із кліматичною шкалою, розробленою за результатами

досліджень в інших регіонах Східної Європи.

 

The Tszciniec cultural circle (TCC) is a group of related late Bronze Age archaeological cultures of Eastern Europe

forest and forest-steppe zone. Covers an area of the basin of the Oder on the west to the basin of Dеsna on the

east, from the Baltic States on the north, to the border of right-bank forest-steppe and steppe on the south. The

area of TCC is divided on the Western (Baltic Sea basin) and Eastern (Black Sea basin) assemblages. To the west

assemblage concerns the Tszciniec culture, to the east concerns Komarov and Sosnitsa cultures. According to the

system connection between culture and surrounding landscape the forest and forest-steppe lines of development

of TCC differs. The first is related to the lowland landscapes (Wielkopolsko-Kujawska lowland, Masovia, the Baltic

States, Ukrainian, Belarussian and Briansk Polesye), the second – to highlands (Prykarpattya, Volhyn, Podolsk, Dnieper

sublimities). The Sosnitsa culture matches the forest line of development, and the Komarov – the forest-steppe line

of the eastern assemblage of TCC.

On the verge of the 3rd and the 2nd millenniums B.C., the researchers of paleoclimate of South Russian

steppes mark the maximum of subboreal aridization, that in the second quarter – middle of the 2nd millennium B.C.

has changed with the subboreal climatic optimum: moistening, reduction of continentality of the climate. The

complex paleogeographical studies (paleopedological, landscape, geophysical, archeozoological, paleobotanical,

palynological, dendrochronological) of the Bronze – Early Iron Age sights on territory of North Ukraine and Belarus

give an opportunity to confront the oscillation of climate in the eastern assemblage of TCC and their consequences

with the climatic scale based on results of studies in other regions of Eastern Europe.