Палеопедологічні дослідження Буківнянського могильника / Paleopedological studies of Bukivna cemetery

Курганний могильник Буківна є однією з базових пам’яток комарівської культури тшинецького куль-

турного кола. Він розташований на високому правому березі Дністра, на захід та південь від с. Буківна Тлу

мацького району Івано-Франківської області. У 30-ті роки XIX ст. на могильнику було розкопано 13 курганів

У 2010-2013 рр. роботи було поновлено. В курганній групі No1 було розкопано 3 кургани, ще один курган був

досліджений у группі No2.

Найбільш раннім серед досліджених курганів є курган No1 групи No2. За керамічним комплексом та нако-

нечником стріли курган може бути датований кінцем 3 – початком 2 тис. до н.е., та синхронізований із блоком

посткатакомбних культур та епішнуровим горизонтом. Кургани групи No1 за керамічним комплексом та ви-

робами з кольорових металів можуть бути віднесені до раннього етапу комарівської культури та датовані в

межах другої чверті 2 тис. до н.е.

Всі кургани насипані над незначними природним підвищенням, що візуально збільшує їх розміри. Осно-

вна частина насипів складена із шматків дернини з поверхні давнього грунту. Зверху ця валькова кладка пере-

крита масою алевритістої породи із підгрунтя.

Ґрунти, на яких зведено кургани, визначені як опідзолені чорноземи, що розвиваються під луговою рос-

линністю в умовах тепло-помірного клімату з достатньою кількістю опадів. В епоху бронзи природні зони в ре-

гіоні Прикарпаття явно були зміщені на північ, панували відкриті простори з ділянками буково-грабових лісів.

 

Burial mound cemetery in Bukivna is one of the basic sites of Komarov culture of the Tszciniec cultural circle.

It locates on the high right bank of the Dniester River to the west and south from the village Bukivna, Tlymatsky

district of Ivano-Frankivsk region. In the 30th years of the XIX century there were excavated 13 kurgans. The work

was resumed in 2010-2013. In group No1 three kurgans were excavated and in group No2 one more was explored.

Kurgan No1 from group No2 is the earliest among the studied. This mound might be dated by ending of the 3rd

and beginning of the 2nd millennium BC for its ceramic complex and arrowhead. It is also synchronized with the

group of post-catacomb cultures. Kurgans of group No1 for ceramic complex and non-ferrous metal products can

be attributed to the early stage of Komarov culture and dated within the second quarter of the 2nd millennium BC.

All kurgans are erected over the slight natural height that visually increases their size. The main part of the

kurgans is composed of chunks of sod from the surface of the ancient soil. Rocked siltstone mass from subsoil blocks

the top of this mound. Soils, on which the mounds were built, are identified as podzolic soils that develop under

meadow vegetation in a warm-temperate climate with sufficient rainfall. In the Bronze Age, the natural areas in

the Carpathian region were clearly shifted to the north, dominated by open spaces with lots beech and hornbeam

forests.